Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Типовий порядок проведення конкурсу на службу до Національної поліції України

16.08.2015
автор: Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

Загальні положення

 

1. Цей Типовий порядок проведення конкурсу на службу до Національної поліції України (далі – Порядок) визначає  умови та порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  молодшого  складу Національної поліції України (далі – Конкурс).

2. Метою проведення Конкурсу є забезпечення прийому на службу до Національної поліції на конкурсних умовах кандидатів, які за своїми діловими, моральними та фізичними якостями здатні виконувати повноваження співробітника  Національної поліції України.

3. Проведення Конкурсу здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про міліцію», «Про Національну поліцію», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України і Національної поліції України та цим Положенням.

4. Конкурс проводяться з дотриманням таких принципів:

-  відкритості;

-  гласності;

-  законності;

-  демократичності;

-  забезпечення рівності прав учасників конкурсу.

5. Конкурс на службу в поліцію проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції.

6. Проведення Конкурсу та прийняття рішення за його результатами здійснюється поліцейською комісією відповідного рівня, діяльність якої регламентується Законом України «Про Національну поліцію».

7. Проведення Конкурсу складається з наступних етапів:

-  оголошення Конкурсу;

-  прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі;

-  перевірки;

-  іспит і співбесіда;

-  прийняття рішення за результатами Конкурсу.

8. Організаційне забезпечення Конкурсу покладається на підрозділ кадрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції України, яким оголошено Конкурс.

 

Оголошення Конкурсу та оприлюднення інформації про вакантну посаду.    

 

 9. Конкурс оголошується наказом керівника  органу (підрозділу) Національної поліції, який має право прийому на службу та призначення на посаду, по якій оголошено конкурс.

В наказі визначається повне найменування посади (або перелік посад), строк прийняття документів, який не повинен бути меншим за 10 днів, та більшим за 30 днів з дня публікації оголошення а також дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту та засідання конкурсної комісії.

10. Конкурс оголошується на заміщення вакантної посади (або всіх наявних посад  молодшого  складу підрозділу).

11. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-порталі  органу  (підрозділу)  Національної поліції,  друкованих засобах масової інформації регіону та відповідних стендах (дошках оголошень) органів (підрозділів).

12. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- повне найменування посади з зазначенням органу (підрозділу) та інформацією щодо строковості (безстроковості) призначення на посаду;

-  стислий зміст службових обов’язків та умови грошового забезпечення (або посилання на відповідні веб-сторінки, які містять вищезазначену інформацію);

-  інформацію про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту та засідання конкурсної комісії;

-  вимоги до вікового цензу, освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки, спеціальності, професійної компетентності, досвіду служби в органах внутрішніх справ,  Національній поліції   та  Збройних Силах України;

-  інформацію про перелік документів, які подаються претендентами, строк їх подання та адресу, за якою здійснюється прийом;

-    контактну інформацію кадрового підрозділу, який здійснює прийом та опрацювання документів і надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі

 

13. Підготовчі заходи з проведення конкурсу покладаються на підрозділ кадрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції, яким оголошено конкурс. 

14. Для участі в конкурсі особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі (далі – Претенденти)   подають  такі документи:

-  заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника, наказом якого оголошено конкурс. В заяві зазначається надання особою згоди на  проходження військово-лікарської комісії та проведення    спеціальної перевірки а також на обробку персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних»;

-  автобіографію, особовий листок з обліку кадрів визначеного зразка та 2 фотографії розміром 4х6;

- декларацію,  визначену законом про запобігання корупції (за минулий рік)

 -  копії паспорта громадянина України,  документів про  освіту та  трудової книжки (за наявності);

-    медичну довідку про стан здоров’я встановленого зразка;

-     копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені підрозділом кадрового забезпечення або нотаріально.

Претенденти, мають право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи.

15. Претендент, особисто пред’являє працівнику кадрового підрозділу та поліцейській комісії паспорт громадянина України.

16. Заборонено вимагати від Претендента, інших документів, за винятком випадків, коли їх надання визначено законом.

17. Претендент має право:

-     знімати з розгляду свою кандидатуру на будь-якому етапі конкурсу;

-   подавати додаткові заяви, клопотання та документи для розгляду комісією;

-    оскаржувати рішення поліцейської комісії перед вищою комісією чи керівництвом Національної поліції.    

18. Претендент може мати також інші права, які випливають з його участі у Конкурсі і передбачені чинним законодавством та підзаконними нормативними актами. Всі Претенденти мають рівні права.

19. Список Претендентів, які подали документи, розміщуються на спеціальній сторінці офіційного веб-порталі  органу  (підрозділу)  Національної поліції з можливістю обговорення кандидатур в режимі он-лайн. У разі надходження відгуків про кандидатуру з ними обов’язково ознайомлюють членів Поліцейської комісії для урахування.

20. Опрацювання документів Претендентів здійснюється підрозділом кадрового забезпечення органу (підрозділу) Національної поліції.

У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

21. Після завершення перевірки документів, наданих Претендентами, підрозділом кадрового забезпечення протягом десяти днів з дня завершення строку прийому документів вноситься до поліцейської комісії подання щодо відповідності документів вимогам чинного законодавства та можливості проведення перевірок щодо Претендента.

22. Поліцейська комісія розглядає зазначене подання та документи претендента і приймає рішення про можливість проведення перевірок.

Про прийняте негативне рішення щодо претендента він повідомляється письмово у триденний термін.

 

Порядок проведення перевірок

 

23. Щодо Претендентів, допущеними рішенням комісії до наступного етапу конкурсу, проводяться перевірки, а саме:

- спеціальна перевірка;

- перевірка стану здоров’я;

- перевірка фізичного стану;

- психологічне вивчення.

Ці перевірки розпочинаються у триденний термін після прийняття поліцейською комісією відповідного рішення і проводяться протягом місяця.

24. Проведення спеціальної перевірки регламентується положенням, затвердженим наказом керівника Національної поліції України.

25. Перевірка стану здоров’я претендента  здійснюється шляхом проходження ним військово-лікарської комісії. Критерії стану здоров’я та порядок проходження військово-лікарської комісії визначаються положенням, яке затверджується наказом керівника Національної поліції України.

26.  Перевірка фізичного стану здійснюється шляхом здачі заліків з фізичної підготовки. Критерії фізичної підготовленості та методика прийняття заліків затверджується керівництвом Національної поліції України.

27.  Психологічне вивчення Претендента здійснюється за спеціальними методиками, затвердженими керівником Національної поліції, або його першим заступником (заступником). Під час вивчення можуть бути застосовані спеціальні технічні засоби (психо-фізіологічні прилади), які не становлять загрозу для життя та здоров’я кандидата на службу. Сертифікаційні та технічні вимоги до цих засобів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Висновок за результатами психологічного вивчення носить рекомендаційний характер і доводиться до відома поліцейської комісії для урахування.

28. Протягом п’яти днів після завершення перевірок підрозділом кадрового забезпечення вноситься до поліцейської комісії подання щодо їх результатів та можливості допущення Претендента до кваліфікаційного іспиту та співбесіди.

29. Поліцейська комісія розглядає зазначене подання та документи претендента і приймає відповідне рішення.

30. Підрозділ кадрового забезпечення своєчасно повідомляє претендента про прийняте комісією рішення щодо його допуску до складання іспитів та проходження співбесіди.

 

Порядок проведення кваліфікаційного іспиту

 

31. Кваліфікаційний іспит (далі – Іспит) з претендентами  проводиться у день, визначений наказом про проведення конкурсу.

32. Іспит приймається екзаменаційною комісією, склад якої затверджується наказом начальника відповідного органу (підрозділу) Національної поліції, у якому проводиться Конкурс. 

До складу екзаменаційної комісії входять не менше двох представників поліцейської комісії, представники юридичної служби та підрозділу кадрового забезпечення та заступник керівника органу (підрозділу) у якому проводиться конкурс, який і очолює комісію.

Можливе включення до екзаменаційної комісії науково-педагогічних працівників відповідного профілю, представників громадських організацій за умови, що їх фахова підготовка відповідає змісту Іспиту

33. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу (підрозділу) та посади, по якій оголошено конкурс, затверджується керівником  органу (підрозділу).   Питання публікуються на сайті органу (підрозділу) Національної поліції, яким оголошено конкурс.

34. На основі затверджених питань формуються екзаменаційні білети. До екзаменаційного білета входять три питання: на знання загальних основ законодавства, на знання законодавства, яке регламентує діяльність Національної поліції та на знання основ нормативного забезпечення відповідного напрямку роботи.

Можливе формулювання перших двох питань у формі тесту, а третього – у вигляді практичного завдання.

Об’єктивнiсть проведення iспиту забезпечується рiвними умовами (тривалiсть iспиту, змiст та кiлькiсть питань, пiдрахунок результатiв) та вiдкритiстю iнформацiї про них, єдиними критерiями оцiнки.

За рішенням поліцейської комісії допускається шифрування відповідей, з тим, щоб перевіряючим був відомим тільки спеціальний шифр, а не особисті дані Претендента.

35. Претендент отримує екзаменаційний білет на аркуші зі штампом органу (підрозділу) Національної поліції, яким оголошено конкурс, та письмово, протягом години,  відповідає на поставлені відповіді.

36. Перед текстом вiдповiді Претендент обов’язково вказує своє прiзвище, iм’я та по батьковi, а після відповіді - пiдпис та дату.

37. Написання відповідей здійснюється  державною мовою.

38. Претендентам під час Іспиту не дозволяється спілкуватися між собою а також самостійно залишати приміщення, у якому проводиться Іспит.

39. Під час написання відповідей у приміщенні, в якому проводиться Іспит, повинні перебувати не менше трьох представників екзаменаційної комісії.

40. Проведення Іспиту підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів.

41. Відповідь на кожне питання оцінюється окремо. Для оцiнки знань Претендентів використовується п’ятибальна система:

- п’ять балiв виставляють Претендентам,які виявили  глибокі знання Конституцiї України, Закону України «Про Національну поліцію» , інших законів та  нормативних актів, які регламентують їх майбутню службову діяльність.

- чотири бали виставляють Претендентам, якi виявили достатні знання Конституцiї України, Закону України  «Про Національну поліцію» , основ інших законів та  нормативних актів, які регламентують їх майбутню службову діяльність.

- три бали виставляють Претендентам, якi виявили розумiння поставлених питань в обсязi, достатньому для подальшої роботи.

- два бали виставляють Претендентам, якi розумiють основнi поняття нормативно-правових актiв, але в процесi вiдповiдi допустили значну кiлькiсть помилок.

- один бал виставляють Претендентам, якi не вiдповiли на питання у встановлений термін.

42. Перевірка та оцінка відповідей відбувається відразу ж пiсля закiнчення часу, вiдведеного на складання iспиту. Члени екзаменаційної комісії повинні прийняти спiльне рiшення  щодо оцiнки вiдповiдi на кожне питання екзаменацiйного бiлета.

      43. Для загальної оцінки результатів іспиту вираховують середній бал. Претенденти, які отримали середній бал нижче трьох, до проведення наступних етапів Конкурсу не допускаються.

44. Результати іспиту фіксуються у спеціальному протоколі і доводяться до відома претендентів під підпис.

Порядок проведення співбесіди з Претендентом

45. З метою уточнення результатів вивчення документів, іспиту та формування повної і об’єктивної думки про особистість претендента з ним проводиться співбесіда.

46. Співбесіда з претендентами проводиться поліцейською комісією.

Під час проведення співбесіди можуть бути присутні:

керівник (заступник керівника) органу (підрозділу), в якому проводиться конкурс

представник підрозділу кадрового забезпечення який готував документи на претендентів;

прямий керівник по посаді, на яку оголошено конкурс, керівник служби;

фахівці-психологи;
фахівці відповідного напряму, запрошені головою поліцейської комісії;

члени поліцейської комісії вищого рівня;

представники громадських організацій, статутна діяльність який передбачає сприяння Національній поліції;

представники друкованих засобів масової інформації, акредитовані в установленому порядку.

47. Співбесіда проводиться не пізніше, ніж через чотири робочих дні після завершення Іспиту.

48. Не пізніше, ніж за два дні до проведення співбесіди членам поліцейської комісії надаються результати Іспиту та наявні характеризуючі матеріали на претендентів.

49. Під  час проведення співбесіди поліцейській  комісії необхідно оцінити якості претендентів за наступними параметрами:

  • основи професійної компетенції (володіння державною мовою, основами законодавства з урахуванням специфіки посадових повноважень, прагнення до підвищення власного професійного рівня, уміння користуватись технікою, у т.ч. обчислювальною);
  • професійна спрямованість (причини вибору поліцейської професії, бажання служити в поліції, бачення власних перспектив по службі,тощо);
  • морально-етичні погляди, стандарти і переконання (патріотизм, самокритичність, принциповість, неупередженість, відповідальність, прагнення дотримуватися норм професійної та службової етики, тощо);
  • комунікативні здібності (уміння ефективно спілкуватися з керівництвом, колегами та громадянами, такт);
  • стресостійкість (спроможність ефективно діяти  як у штатних, так і екстремальних ситуаціях).

50. Проведення співбесіди  фіксується за допомогою відеозасобів.

 

Прийняття рішення за результатами Конкурсу, його оголошення та реалізація.

 

51. Обговорення результатів Конкурсу та прийняття рішення здійснюється поліцейською  комісією  на засіданні, яке проводиться негайно після завершення співбесіди.

На засіданні з правом дорадчого голосу можуть бути присутні особи, перераховані у п. 46 цього Порядку.

52. Рішення приймається шляхом відкритого голосування.

53. Переможцем вважається Претендент, який набрав найбільшу кількість голосів.

У разі наявності лише одного Претендента він для перемоги в Конкурсі повинен набрати більше половини голосів членів  поліцейської комісії, присутніх на засіданні.

У разі, якщо декілька претендентів отримали однакову кількість голосів, переможцем вважається той, хто отримав більш високий бал під час Іспиту.

У разі, коли має місце співпадіння кількість голосів та результатів Іспиту, остаточне рішення приймає голова комісії.

54. Комісія має право винести рішення згідно якого Претенденти, які набрали однакову кількість голосів, або зайняли за результатами конкурсу друге місце, можуть  протягом шести місяців бути прийняті на вакансії (у разі їх появи) без повторного проходження конкурсу.

55. Комісія за наявності підстав може прийняти рішення про те, що жоден з претендентів не відповідає вимогам посади. У такому випадку Конкурс оголошується повторно.

56. Результати Конкурсу фіксуються у спеціальному протоколі, який підписують всі члени  комісії.

57. Результати Конкурсу оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях органу (підрозділу) Національної поліції, а також на офіційному веб-сайті органу (підрозділу) Національної поліції.

Претендентів ознайомлюють з результатами конкурсу під підпис.

58. Переможця (переможців) Конкурсу приймають на службу до Національної поліції та призначають на посаду протягом десяти днів після прийняття Комісією відповідного рішення.

59. Документація, пов’язана з проведенням Конкурсу, зберігається у підрозділі кадрового забезпечення відповідного органу (підрозділу) Національної поліції  протягом п’яти років, а документи Претендентів, прийнятих на службу до Національної поліції – в  їх особових справах.

 

Керівник групи

«Робота з персоналом, зміни

в процедурах кадрової роботи»                                                     М.І. Легенький

Поставити посилання у соцмережі


коментарі

22.08.2015 | Alexey
Добрий день!
Маючи на меті долучитись до якісного реформування діючої міліції в органи поліції, сьогодні хотів би коротко зупинитись на діяльності майбутніх поліцейських комісій, які на мою думку, є однією з передумов успіху реформування Національної поліції.
Отже, звертаючись до Закону України «Про Національну поліцію» можемо відмітити, що головним привабливим чинником створення вказаних комісій є розмежування впливу, його розподілу в різних руках, адже призначення складу поліцейських комісій відноситься і до Міністра внутрішніх справ, і до керівника поліції, і до громадських організацій, і до керівника поліції підрозділу, в якому проводиться конкурс.
Нажаль Закон України «Про Національну поліцію» детальний механізм проведення конкурсу не описує, а посилається на Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції, який затверджується Міністром внутрішніх справ України.
На сайті Національної громадської платформи «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» (http://police-reform.org/library/tipovij_poryadok_provedennya_konkursu_na_sluzhbu_do_nacionalnoyi_policiyi_ukrayini_) опублікований проект Типового порядку проведення конкурсу на службу до Національної поліції України, який досить детально описує механізм проведення конкурсу, умови його проведення, етапи тощо.
Однак, я вважаю, необхідно також відобразити ключову роль представників міністерства внутрішніх справ, громадських організації, органів поліції, які перебуватимуть у складі комісій, які саме і будуть основним важелем для формування адекватної кадрової політики при наборі (відборі) персоналу до органів поліції, що зокрема не відображено ні в Законі України «Про Національну поліцію», ні в Типовому порядку проведення конкурсу на службу до Національної комісії.
Тобто відсутня відповідь на питання: «а судді хто?». Тобто необхідно детально зазначити з числа кого будуть набирати членів таких комісій, як вони будуть набиратись. Якщо з представниками громадськості зрозуміло: це представники найактивніших громадських організацій, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, (Типовий порядок також передбачає участь представників громадських організацій, статутна діяльність яких передбачає сприяння Національній поліції, що на мою думку, необхідно було б також прописати і в Законі). Навіть здебільшого зрозуміла тенденція майбутнього призначення представників органів поліції – вочевидь це будуть або заступник керівника поліції, або начальник кадрового підрозділу поліції тощо. Питання ж щодо представників від Міністра внутрішніх справ залишається відкритим, адже це повинні бути особи не з числа поліцейських.
Отже з наведеного випливає велика потреба в Порядку саме утворення та формування складу поліцейської комісії, як постійно діючого, прозорого органу, відповідального за кадрову політику.
Будемо сподіватись, що усі рішення щодо проведення відбору на службу в органи поліції, проведення конкурсу на вакантну посаду в органах поліції будуть прийматись виважено, системно, прозоро та не ангажовано.

О.І. Мамчій


Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей