Національна громадська платформа
«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

версія для друку

Проект «Положення про Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України»

20.11.2015

Міністру

внутрішніх справ України

АВАКОВУ А.Б.

 

 

Шановний Арсене Борисовичу!

 

Робочою групою експертів Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» розроблено проект «Положення про Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України»

На підставі викладеного прошу Вас:

  1. Надати розпорядження щодо опрацювання поданого проекту з метою запровадження в діяльність Національної поліції.

 

Додаток: на 11 стор.

 

 

Голова Експертної ради

при МВС України                                                                        Є.Ю. ЗАХАРОВ

 

20.11.2015 р.

 

Додаток 1

Національна громадська платформа

«Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України

(проект)

Загальні положення

1. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України (далі- ДВБ, Департамент) є міжрегіональним територіальним органом у складі кримінальної поліції Національної поліції України та згідно із законодавством України здійснює оперативно-розшукову діяльність.

2. Повне найменування - Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, скорочена назва - ДВБ.

3. Юридична та фактична адреса ДВБ: 01601, м.Київ, вул. Богомольця, 10.

4. У своїй діяльності ДВБ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, відомчими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5. Основним завданням Департаменту є:

5.1. Формування та забезпечення реалізації заходів з питань внутрішньої і власної безпеки в Національній поліції.

5.2. Захист посадових осіб Національної поліції України та членів їх сімей від протиправних посягань, які пов’язані із здійсненням повноважень та основних завдань поліції, а також від перешкоджання у виконанні ними службових обов'язків.

5.3. Виявлення, попередження та припинення правопорушень і корупційних діянь, що готуються або вчинені працівниками Національної поліції.

5.4. Запобігання проникненню на службу в Національну поліцію осіб, які мають злочинні або корисливі наміри.

5.5. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належить до його компетенції та внесення в установленому порядку Голові Національної поліції пропозиції щодо його удосконалення.

6. ДВБ підпорядковується безпосередньо Голові Національної поліції та підзвітний МВС.

7. Структура, штатний розпис (штат) ДВБ затверджуються Головою Національної поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

8. ДВБ у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру. Акти Департаменту можуть бути скасовані Головою Національної поліції повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, який спрямовує і координує діяльність Національної поліції, а також Міністром у разі відмови Голови Національної поліції скасувати такий акт.

9. ДВБ самостійно здійснює заходи з кадрового, фінансового та господарського забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів внутрішньої безпеки.

10. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підрозділів внутрішньої безпеки здійснюється у межах видатків Державного бюджету України, передбачених на утримання Національної поліції на відповідний рік.

11. ДВБ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.  

Комплектування Департаменту внутрішньої безпеки

12. Особовий склад Департаменту внутрішньої безпеки комплектується на конкурсній основі з числа найбільш професійно підготовлених працівників Національної поліції, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в правоохоронних органах не менше 5 років і за своїми діловими і моральними якостями можуть виконувати поставлені завдання.

13. За рішенням начальника ДВБ на посади у підрозділи внутрішньої безпеки можуть бути призначені особи, які не мають стажу оперативної або слідчої роботи та відповідної освіти, але є кваліфікованими фахівцями у вузькоспеціальній галузі, потреба в яких виникає у зв'язку з виконанням покладених на підрозділи завдань.

Функції підрозділів внутрішньої безпеки

14. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

15. Заходи щодо забезпечення власної безпеки в Національній поліції, а саме:

15.1. Накопичення, систематизація та аналіз інформації щодо негативних явищ і тенденцій у підрозділах Національній поліції, а також вжиття заходів щодо попередження їх розвитку.

15.2. Координація дій та участь у заходах щодо виявлення, попередження, припинення та документування протиправних посягань на життя і здоров'я працівників Національної поліції, учинення яких пов'язано з виконанням ними службових обов'язків.

15.3. Організація проведення заходів щодо забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції, їх близьких родичів та охорони майна.

15.4. Запобігання проникненню на службу в Національну поліцію осіб, які мають злочинні або корисливі наміри.

15.5. Виявлення осіб, які намагаються втягнути працівників Національної поліції у злочинну чи корупційну діяльність, здійснення профілактичних заходів щодо них, а за наявності достатніх законних підстав документування вказаних протиправних дій.

15.6. Координація та проведення заходів щодо протидії фактам поширення завідомо неправдивих відомостей, які дискредитують посадових осіб, а також систему органів Національної поліції.

16. Заходи щодо забезпечення внутрішньої безпеки в Національній поліції, а саме:

16.1. Комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення, попередження, припинення та документування кримінальних правопорушень та корупційних діянь, що готуються працівниками Національної поліції, а також на виявлення кримінальних правопорушень і корупційних діянь, які вчинені працівниками Національної поліції.

16.2. Виявлення фактів сприяння, здійснення, підбурювання або терпимого ставлення поліцейських до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

16.3. Запобігання переміщенню по службі в Національній поліції в т. ч. призначенню на керівні посади поліцейських які систематично скоюють адміністративні правопорушення або потрапляють під дію профілактичних заходів ДВБ.

16.4. Організаційні і практичні заходи щодо забезпечення реалізації вимог антикорупційного законодавства.

16.5. Профілактичну та роз'яснювальну роботу в органах та підрозділах Національної поліції з питань запобігання та протидії правопорушенням та корупційним діянням.

16.6. Перевірки з питань дотримання органами та підрозділами Національної поліції:

16.6.1. Режиму збереження інформації з обмеженим доступом.

16.6.2. Порядку організації роботи щодо доступу на режимні об'єкти.

17. Забезпечує виконання письмових доручень слідчого, прокурора щодо здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також з питань здійснення оперативно-розшукової діяльності за напрямками роботи підрозділів внутрішньої безпеки.

18. Аналізує результати роботи підрозділів внутрішньої безпеки, визначення напрямків удосконалення їх оперативно-службової діяльності щодо виявлення, попередження та припинення кримінальних правопорушень та корупційних діянь в оперативно-службовій діяльності органів та підрозділів Національної поліції.

19. Накопичує статистичні, аналітичні, службові та інші матеріали за напрямками діяльності підрозділів внутрішньої безпеки та створює на їх базі оперативно-довідкових баз даних, за напрямками роботи Департаменту внутрішньої безпеки.

20. Взаємодіє та обмінюється інформацією з органами та підрозділами Національної поліції, іншими правоохоронними органами, міністерствами, відомствами та органами виконавчої влади з питань попередження та виявлення кримінальних правопорушень та корупційних діянь серед особового складу Національної поліції.

21. Взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. надає підтримку програмам правового виховання, пропагує правові знання в освітніх закладах, що готують поліцейських, засобах масової інформації.

22. Співпрацює з громадськістю у напрямку виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності.

23. Залучає представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України.

 

Обов’язки та права працівників Департаменту внутрішньої безпеки

 

24. Працівники підрозділів внутрішньої безпеки зобов’язані вживати заходів щодо недопущення фактів сприяння, здійснення, підбурювання або терпимого ставлення поліцейських до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. У разі виявлення таких дій негайно мають вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення.

25. При виконанні службових обов’язків працівники підрозділів внутрішньої безпеки зобов’язані:

25.1. Поважати і не порушувати права та свободи людини і громадянина.

25.2. Обмежувати права і свободи людини лише в спосіб та у випадках, що встановлені законом.

25.3. Під час спілкування з особою чітко дотримуватися норм службової етики.

25.4. В межах компетенції вживати організаційних і практичних заходів щодо реалізації вимог антикорупційного законодавства.

25.5. У разі отримання інформації про можливе вчинення правопорушення негайно інформувати безпосереднього керівника, чергового та вжити всіх передбачених законом заходів для його запобігання.

25.6. Надавати допомогу особам, які постраждали від правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їх життя та здоров’я.

26. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки для забезпечення виконання покладених на них завдань мають право:

26.1. Перевіряти дотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності органів і підрозділів Національної поліції.

26.2. Отримувати в підрозділах Національної поліції відомості, необхідні для проведення повної, усебічної та об'єктивної перевірки інформації щодо кримінальних правопорушень та корупційних діянь працівників Національної поліції.

26.3. Під час проведення перевірки інформації про можливі кримінальні правопорушення та корупційні діяння працівників поліції відповідно до вимог законодавчих і відомчих нормативно-правових актів та в установленому порядку:

26.3.1. Вивчати службову та фінансову документацію підрозділів Національної поліції, при необхідності отримувати завірені копії цих документів.

26.3.2. Вилучати, у разі наявності законних підстав, документи, предмети, інші носії інформації.

26.3.3. Ознайомлюватися в підрозділах кадрового забезпечення з матеріалами особових справ та іншими відомостями щодо проходження служби працівниками Національної поліції, а в разі потреби за письмовими запитами отримувати вказані справи.

26.4. Викликати і опитувати посадових осіб Національної поліції під час проведення працівниками внутрішньої безпеки перевірок організації службової та оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції, у тому числі за дорученням слідчого чи прокурора.

26.5. Отримувати в межах виконання завдань в підрозділах Національної поліції інформацію щодо їх територіальної дислокації, розташування адміністративних приміщень, кількості особового складу та забезпеченості його матеріально-технічним оснащенням.

26.6. Знайомитися з матеріалами оперативно-розшукової діяльності та оперативною інформацією структурних підрозділів Національної поліції.

26.7. Перевіряти дотримання підрозділами Національної поліції режиму збереження інформації з обмеженим доступом та організацію роботи щодо доступу на режимні об'єкти.

26.8. В установленому порядку користуватися інформаційними базами даних Національної поліції.

26.9. Ініціювати перед процесуальними керівниками підрозділів досудового розслідування підрозділів Національної поліції проведення уповноваженими особами перевірок законності та обґрунтованості прийняття слідчими цих підрозділів процесуальних рішень по кримінальним провадженням.

26.10. Вносити начальникам структурних підрозділів Національної поліції подання щодо проведення службового розслідування та вжиття заходів реагування до осіб, які вчинили корупційні правопорушення чи не виконують вимог антикорупційного законодавства.

26.11. Направляти в разі виявлення недоліків, порушень вимог законодавства та відомчих нормативно-правових актів у роботі перевірених підрозділів Національної поліції, подання їх начальникам, а також керівникам структурних підрозділів Національної поліції для вжиття заходів реагування, вимагати своєчасного інформування про результати вжитих заходів.

26.12. Оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.

27. За дорученням Голови Національної поліції перевіряти стан виконання наказів, доручень, прийнятих керівництвом Національної поліції рішень та інших відомчих документів за напрямками службової діяльності підрозділів Національної поліції.

28. З письмового дозволу Голови Національної поліції, заступника Голови Національної поліції, керівників структурних підрозділів оперативної служби та оперативно-технічних заходів Національної поліції здійснювати перевірки інформації щодо протиправних дій особового складу підрозділів оперативної служби та оперативно-технічних заходів визначеними працівниками внутрішньої безпеки із обов'язковим залученням представників служб, що перевіряються.

29. За погодженням із керівниками структурних підрозділів апарату Національної поліції, начальниками підрозділів Національної поліції залучати відповідних працівників та спеціалістів для підготовки і здійснення заходів, що проводяться підрозділами внутрішньої безпеки відповідно до покладених на них завдань.

30. При виконанні службових повноважень безперешкодно, у будь-який час доби, відвідувати органи та підрозділи Національної поліції України та здійснювати їх перевірки за всіма напрямками службової діяльності незалежно від підпорядкування та призначення.

31. Покладення на працівників Департаменту внутрішньої безпеки обов’язків та завдань, що не передбачені цим Положенням не допускається.

Керівництво Департаменту внутрішньої безпеки

32. Департамент внутрішньої безпеки очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади Головою Національної поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

33. Начальник ДВБ організовує роботу підрозділів внутрішньої безпеки, забезпечує ефективне виконання покладених на них завдань і функцій. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту.

34. Начальник Департаменту внутрішньої безпеки має заступників, яких  він призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Головою Національної поліції.

35. Начальник Департаменту внутрішньої безпеки:

35.1. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками та затверджує функціональні обов'язки.

35.2. Організовує та контролює проведення підрозділами внутрішньої безпеки оперативно-розшукової діяльності.

35.3. Організовує обмін інформацією з іншими правоохоронними органами, а також проведення спільних профілактичних та оперативно-розшукових заходів.

35.4. Здійснює контроль за збереженням державної таємниці, режиму секретності та конспірації в роботі підрозділів внутрішньої безпеки.

35.5. Забезпечує добір кадрів ДВБ та формує кадровий резерв на відповідні посади Департаменту, організовує професійну підготовку працівників підрозділів внутрішньої безпеки.

36. Очолює комісію з проведення службового атестування працівників підрозділів внутрішньої безпеки.

37. Призначає та організовує проведення службових розслідувань за фактами порушення дисципліни і законності та надзвичайних подій, учинених працівниками підрозділів внутрішньої безпеки.

38. Видає в межах компетенції накази, дає доручення та здійснює контроль за їх виконанням.

39. У встановленому порядку вносить Голові Національної поліції пропозиції щодо:

39.1. Удосконалення діяльності і структури підрозділів внутрішньої безпеки змін їх штатної чисельності  та ужиття заходів до впровадження новітніх форм і методів їх роботи.

39.2. Заохочення працівників підрозділів внутрішньої безпеки, а також згідно з положеннями Дисциплінарного статуту Національної поліції застосування до них заходів дисциплінарного впливу.

40. Бере участь у підготовці нормативно-правових актів, з питань діяльності підрозділів внутрішньої безпеки та інших питань правоохоронної діяльності, розроблення яких ініційовано Головою Національної поліції, Міністерством внутрішніх справ України, а також у розробленні проектів нормативно-правових актів, що надходять до Національної поліції на опрацювання.

41. Організовує заходи з питань обміну досвідом роботи підрозділів внутрішньої безпеки з іншими правоохоронними органами як в Україні, так і за її межами.

42. Організовує роботу з питань соціального захисту особового складу підрозділів внутрішньої безпеки.

43. У межах своїх повноважень підписує від імені ДВБ листи, звернення, повідомлення та інші документи.

44. Візує нормативно-правові акти, підписує та візує оперативно-розпорядчі документи, накази по особовому складу, контролює їх виконання в межах компетенції.

45. За дорученням Голови Національної поліції або особи, яка виконує його обов'язки, організовує і проводить перевірки стосовно працівників органів та підрозділів Національної поліції.

46. Відповідно до вимог законодавства за погодженням з Головою Національної поліції, за ініціативою структурного підрозділу апарату МВС, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ організовує і проводить перевірки стосовно працівників органів та підрозділів інших центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр та апарата МВС України.

47. У встановленому порядку отримує в керівників органів та підрозділів Національної поліції інформаційні, звітні документи та інші матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на підрозділи внутрішньої безпеки.

48. За рішенням Голови Національної поліції або особи, яка виконує його обов'язки, використовує сили та засоби органів Національної поліції для виконання завдань, покладених на підрозділи внутрішньої безпеки, у тому числі шляхом створення зведених оперативних груп для здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів щодо виявлення і запобігання вчиненню працівниками поліції кримінальних правопорушень, а також для виконання інших функцій цих підрозділів.

49. Заслуховує звіти працівників підрозділів внутрішньої безпеки про стан і результати боротьби зі злочинністю та протидії корупції в органах Національної поліції.

50. За дорученням Голови Національної поліції або особи, яка виконує його обов'язки, здійснює інші повноваження, визначені нормативно-правовими актами Національної поліції.

Обов'язки начальників УВБ в областях та місті Києві

50.1. Організовують роботу очолюваних підрозділів, забезпечують якісне й ефективне виконання покладених на них завдань і функцій та несуть персональну відповідальність за виконання підлеглими працівниками своїх функціональних обов’язків, стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і постійно їх контролюють.

50.2. Подають начальникові ДВБ на затвердження свої функціональні обов’язки.

50.3. Затверджують функціональні обов’язки заступників та підлеглих працівників, а також правила внутрішнього розпорядку.

50.4. Уживають заходів щодо забезпечення режиму доступу в службові приміщення очолюваного підрозділу, спеціального захисту цих приміщень та інформації незалежно від форм зберігання.

50.5. Забезпечують постійний контроль за збереженням державної таємниці, режиму секретності та конспірації в роботі очолюваного підрозділу.

50.6. Забезпечують загальну організацію проведення оперативно-розшукової діяльності працівниками підпорядкованого підрозділу, безпосередній контроль за обґрунтованістю та законністю її здійснення.

50.7. З дозволу начальника ДВБ організовують обмін інформацією з підрозділами інших правоохоронних органів, а також проведення спільних профілактичних та оперативно-розшукових заходів.

50.8. За погодженням з начальником ДВБ та начальниками ГУНП використовують сили та засоби інших структурних підрозділів органів Національної поліції для виконання скоординованих дій з виконання завдань, покладених на підпорядковані підрозділи.

50.9. Звітують начальникові ДВБ про стан і результати боротьби зі злочинністю, протидії корупції в органах Національної поліції, а також виконання інших завдань, покладених на підрозділи внутрішньої безпеки.

50.10. Направляють начальникам ГУНП у регіонах, територіальних органів Національної поліції подання щодо проведення службових розслідувань за виявленими порушеннями та усунення причин і умов, що призводять до скоєння працівниками поліції кримінальних правопорушень та корупційних діянь.

50.11. Здійснюють розстановку особового складу, організовують службову підготовку та підвищення кваліфікації, забезпечують дотримання дисципліни і законності підлеглими працівниками.

 

50.12. Проводять службові перевірки за фактами порушення дисципліни і законності, надзвичайних подій, учинених підлеглими працівниками, та направляють указані матеріали начальнику ДВБ на розгляд.

50.13. У межах своїх повноважень підписують від імені УВБ листи, звернення, повідомлення та інші документи.

Права начальників УВБ в областях та місті Києві

51.1.       Подають начальникові ДВБ у встановленому порядку пропозиції та клопотання щодо:

  • призначення, переміщення і звільнення працівників підпорядкованого підрозділу;
  • заохочення чи накладення дисциплінарного стягнення на працівників підпорядкованого підрозділу;

-

-

51.2.      Дають доручення та приймають рішення з питань організації діяльності підпорядкованого підрозділу, а також здійснюють контроль за їх виконанням.

Обов’язки та права командира підрозділу

52.1. Підрозділ очолює командир, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ГУМВС, УМВС за погодженням з начальником Департаменту громадської безпеки МВС України.

52.2. Командир підрозділу є прямим начальником для працівників і забезпечує бойову готовність підрозділу, успішне виконання покладених на підрозділ завдань, затверджує функціональні обов’язки керівників та працівників підрозділу, відповідає за стан і збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, засобів зв’язку, автомобільної та бронетехніки, інших матеріальних засобів підрозділу, організацію і стан пожежної безпеки.

52.3. Командир контролює дотримання працівниками підрозділу службової дисципліни, виконання вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114, та цього Положення.

52.4. Командир підрозділу зобов’язаний:

1) здійснювати добір, комплектування та розстановку особового складу. Організовувати професійну підготовку працівників, залучати до проведення занять фахівців інших служб органів внутрішніх справ;

2) забезпечувати проведення практичних занять з особовим складом підрозділу з питань дій в екстремальних ситуаціях, контролювати дотримання необхідних заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами, засобами зв’язку і технікою, а також при проведенні спеціальних занять та практичних стрільб;

3) не рідше одного разу на рік проводити перевірку особового складу на придатність до служби в підрозділі;

4) проводити інструктажі особового складу перед його заступанням на службу з поставленням конкретних завдань щодо стану оперативної обстановки;

5) забезпечувати додержання особовим складом режиму секретності;

6) уживати заходів для впровадження в діяльність підрозділу досягнень науково-технічного прогресу, передових форм і методів роботи, сприяти підвищенню ефективності діяльності особового складу;

7) уживати заходів для забезпечення особового складу підрозділу озброєнням, спеціальними засобами відповідно до норм належності, а також дотримання працівниками заходів особистої безпеки під час виконання ними службових завдань;

8) перед проведенням кожного заходу, спрямованого на розшук і затримання осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, озброєних та інших злочинців, які становлять суспільну небезпеку, звільнення заручників, припинення діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також заходів, пов’язаних із припиненням терористичної діяльності, розробляти план проведення заходу з визначенням розстановки сил і засобів, організації зв’язку, екіпірування та озброєння особового складу.

52.5. Командир підрозділу має право:

1) застосовувати до особового складу підрозділу заохочення і накладати дисциплінарні стягнення в межах, установлених Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України, затвердженим Законом України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV;

2) установлювати щоденний режим роботи працівників підрозділу, визначати форму одягу та екіпірування працівників, ураховуючи покладені на підрозділ завдання;

3) уживати заходів щодо проведення атестування працівників підрозділу, порушувати клопотання перед старшим прямим начальником про переміщення їх по службі, присвоєння чергового спеціального звання або його пониження, заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо;

4) вносити керівництву ГУМВС, УМВС подання щодо встановлення грошового забезпечення працівникам підрозділу, порушувати перед керівництвом ГУМВС, УМВС клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення в межах асигнувань;

5) установлювати черговість відпусток працівникам підрозділу та контролювати їх надання.

Правовий статус працівників Департаменту

53. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції під час виконання своїх службових обов'язків є представниками державної влади та мають правовий статус поліцейських, визначений Закон України «Про Національну поліцію».

54. Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника (за винятком випадків, прямо передбачених законом), не може надавати будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення працівникам Департаменту або іншим способом втручатися в їх законну діяльність, у тому числі діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

Контроль та нагляд за діяльністю підрозділів внутрішньої безпеки

55. Контроль за діяльністю підрозділів внутрішньої безпеки здійснюється Головою національної поліції, структурним підрозділом апарату МВС, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, керівництвом ДВБ.

56. Нагляд за дотриманням законності при проведенні підрозділами внутрішньої безпеки оперативно-розшукової діяльності здійснюється на підставах та в порядку, що передбачені законодавством України.

 

 

Робоча група «Внутрішній контроль

та протидія корупції, підвищення рівня

прозорості та відповідальності»

Поставити посилання у соцмережі


коментарі

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном  »»
Ви також можете скористатись формою для коментарів від соціальних сетей